TEKNOLOGIAYRITYKSEN TYÖEHDOT 30.11.2021 JÄLKEEN

Teknologiateollisuus ry on lopettanut valtakunnallisten työehtosopimusten tekemisen. 

Sen rinnalle perustettiin kuitenkin uusi työnantajaliitto (Teknologiateollisuuden työnantajat ry.) niille yrityksille, jotka halusivat edelleen olla sidottuja valtakunnallisiin työehtosopimuksiin.

 

Vaikutukset sopimistoimintaan käytännössä

Lukuisten asiantuntijoiden kummastukseksi mikään ei tästä monimutkaisesta operaatiosta huolimatta muuttunut. Käytäntö on aivan sama kuin ennenkin.

Uuteen työnantajaliittoon liittyneitä yrityksiä sitovat liiton solmimat sopimukset. Lisäksi alan työehtosopimus on yleissitova, joten sen määräyksiä on noudatettava myös työnantajaliittoon kuulumattomissa yrityksissä.

Yleissitovaa työehtosopimusta on noudatettava yrityskohtaisen työehtosopimuksen rinnalla, jos paikallinen sopimus on solmittu vaikkapa työntekijäin ammattiosaston kanssa. Paikallisia sopimuksia voidaan näin ollen tehdä aivan samassa laajuudessa kuin ennenkin.

 

Työehtosopimusten laista poikkeavat määräykset

Teknologiateollisuuden valtakunnalliset sopimukset ovat sallineet jo kauan varsin laajan sopimisen työehdoista paikallisesti. 

Sopimista on kuitenkin joiltakin osin rajoitettu: Jos sopijapuolena työntekijäpuolelta on valtakunnallinen liitto, mutta työnantajapuolelta yritys, voidaan työehtosopimuksella poiketa ainoastaan eräistä säännöllisen työajan järjestämistä koskevista työaikalain säännöksistä. Näistä käytännössä merkittävin on yli kahdeksan tunnin pituiset säännölliset työvuorot ja yli 40 tunnin säännöllinen viikkotyöaika enintään vuoden pituisella tasoittumisjaksolla.

Jos työntekijöiden puolelta sopijapuolena ei ole valtakunnallinen yhdistys, ei työehtosopimuksella voida poiketa lakien säännöksistä sen enempää kuin nykyisinkään henkilökohtaisella työsopimuksella.

 

Teknologiateollisuus ja kuntasektorin palkkaohjelmat
 

Teknologiateollisuudessa valtakunnalliset liitot sopivat siis mahdollisista yleiskorotuksista myös jatkossa. Ne voivat, jos tahtovat, ottaa ratkaisuissaan huomioon kuntasektorille sovitun palkkaohjelman, jossa korotukset on osittain sidottu teknologiateollisuuden palkankorotuksiin. Suurin ongelma alalla kuitenkin lienee se, miten vastataan korkean inflaation aiheuttamaan hintakehitykseen.

Paikallisilla toimijoilla ei ole tietenkään mitään tarvetta reagoida kuntasektorissa tehtyihin ratkaisuihin, koska ne eivät kilpaile samoista työntekijöistä.

Paikallisissa neuvotteluissa tulevat käytännössä jaettavaksi lähinnä järjestelyvaraerät, joiden suuruudesta ja osittain myös jakamisesta todennäköisesti tullaan sopimaan liittojen välillä. Työnantajan etu on pyrkiä siihen, että yleiskorotusten sijasta mahdollisimman suurilla järjestelyvaroilla voitaisiin edistää kannustavuutta palkkauksessa.

 

 

 

 

Palkkapolitiikan uskottavuus (2).pptx (259900)


Yhteystiedot

LexAuctor Oy

Aleksanterinkatu 15B
00100 Helsinki


toimitusjohtaja
Pekka Kähkönen:
+35840 7701 559Jorma Reini 1980:

”Palkansaajien tulisi vaatia paikallisen sopimisen olennaista lisäämistä nyt, kun he ovat siihen vielä riittävän vahvoja. On vain ajan kysymys, milloin tämä tilanne muuttuu.”

Lasse Laatunen 2020:

”Työnantajien tulisi ryhtyä sopimaan paikallisesti nyt, kun he ovat siihen vielä riittävän vahvoja. On vain ajan kysymys, milloin tämä tilanne muuttuu.”